__________________________________________________________________________

!!!  SVAR?GA INFORM?CIJA !!!

Tiek main?ta sapulces vieta!!!

Ogres kinolo?isik? kluba kopsapulce notiks

14.01.2017. plkst 15.00 Upes pr.13, Ogr?, kluba telp?s.

Sakar? ar kluba biedru neinteres?t?bu PAS?KUMS p?c sapulces TIEK ATCELTS.

__________________________________________________________________________

 

Ogres kinolo?isk? kluba valde aicina J?s piedal?ties Ogres kinolo?isk? kluba

biedru kopsapulc? 2017.gada 14.janv?r? plkst.15.00,

lai p?rrun?tu paveikto 2016.gad? un pl?notos darbus 2017.gad?.

Sapulce notiks Ogr?, Mednieku iel? 21/23, TC Ogres Prestižs, veikala TOP z?l? 3.st?v?. Pirms sapulces veiciet Biedra naudas maks?jumus.

 

Kopsapulces darba k?rt?ba:

1. OKK prezidentes atskaite par darb?bu un paveikto 2016. gad? un pl?noto 2017.gad?.

2. Daž?di jaut?jumi.

3. Debates.

__________________________________________________________________________

P?c sapulces, vakara neform?l? da?a.

Jautr?b?, priek? un dej?s pavad?sim vakaru.

Par J?su labsaj?tu r?p?sies omul?ga vakara vad?t?ja.

Pas?kuma norise pie galdi?iem ar pašu sar?p?tu cienastu.

Vietu rezerv?cija l?dz 28 decembrim pa e-pastu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it vai t?lr.29440143

T?lrunis uzzi??m 29440143

_________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________

Cien.klubu vad?t?ji un biedri!

2015. gada pavasar? veterin?r?rsti zi?oja Latvijas Veterin?r?rstu biedr?bai (LVB), ka p?d?j? pusgada laik? vi?i sav?s veterin?raj?s praks?s neparasti bieži diagnostic? su?iem bar?bas vada dilat?ciju (megaesophagus - ME). LVB kop? ar Lauksaimniec?bas universit?tes veterin?rmedic?nas fakult?tes m?c?bsp?kiem uzs?ka šo gad?jumu apzin?šanu. Sav?ktie dati liecin?ja, ka laik? no 2014. gada apr??a l?dz 2015. gada maijam Latvij? ir bijuši vismaz 70 saslimšanas gad?jumi ar ME. L?dz?ga ME gad?jumu skaita palielin?šan?s nav konstat?ta nevien? cit? valst? šaj? laik? (inform?cija no Eiropas mazo dz?vnieku veterin?r?rstu asoci?cijas, FECAVA). 2015. gada maija beig?s Zemkop?bas ministrija apstiprin?ja p?tnieku grupu ME c?lo?u izp?tei. No 2015. gada maija l?dz decembrim konstat?ti un paraugi tika sav?kti 70 jaunu saslimšanu  gad?jumos. Kopum? Latvij? p?d?j? 1,5 gada laik? apstiprin?ti 140 gad?jumi. Arvien jauni un jauni gad?jumi tiek konstat?ti ar? patreiz. 94% saslimušo su?u ikdienas lietojuši sauso bar?bu „Dogo”. Šobr?d tiek p?t?ti saslimšanas c?lo?i, analiz?ts bar?bas sast?vs. Bar?ba ir sertific?ta, ta?u ne PVD, ne speci?listi nedod 100% garantiju tam, ka c?lonis ME nav konkr?t? bar?ba.

M?s esam atbild?gi par tiem, kurus turam, par kuriem r?p?jamies un kuri mums sniedz pret? tik daudz savas m?lest?bas un uztic?bas. ?emot v?r? situ?cijas nopietn?bu un kam?r nav piln?b? pabeigti p?t?jumi, l?dzam attur?ties savus su?us barot ar su?iem paredz?to bar?bu „Dogo”, k? ar? katr? gad?jum?, kad J?su sunim ir par?d?juš?s gremošanas probl?mas, griezties pie veterin?r?jiem ?rstiem un re?istr?t min?tos gad?jumus LVB m?jas lap?( IR PIEEJAMA SPECI?LA ANKETA). L?dzam par situ?cijas nopietn?bu inform?t ar? tos, kuri neb?s las?juši šo inform?ciju.

Las?t vair?k

http://nra.lv/latvija/164674-briesmiga-kaite-veterinararste-lita-konopore-dogo-stasta-pazudis-suns.htm

http://www.la.lv/suni-turpina-mirt-iespejama-saistiba-ar-cilveku-partiku-liecina-baribas/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154594670818492&set=rpd.536538491&type=3&theater


LKF prezidija v?rd?

Vija Klu?niece

 


_________________________________________________________________________________

 

INFORM?CIJA LKF KLUBU BIEDRIEM

FCI CIRKUL?RS 46/2015


FCI ?ener?l? komiteja sav? san?ksm? 2015.gada j?nija m?nes? Mil?n? nol?ma p?rskat?t noteikumus, kuri j?izpilda, lai suns sa?emtu daž?dus FCI sertifik?tus(CACIB,CACIT,CACITR,CACIL,CACIAG un CACIOB) un FCI Starptautisko ?empionu titulus.

Lai sa?emtu serifik?tus un titulus, tad ir j?b?t izpild?tiem sekojošiem noteikumiem:

1) Sunim j?p?rst?v š?irne, kura ir piln?b? apstiprin?ta saska?? ar FCI š?ir?u nomenklat?ru.

2) Sunim j?b?t re?istr?tam FCI atz?t? Ciltsgr?mat?( re?istr?cija Ciltsgr?matas Pielikum? ( re?istr?) nav der?ga).

3) Sunim ir j?b?t t?rš?irnes. Suns tiek uzskat?ts par t?rš?irnes, ja vi?a ciltsrakstos ir ierakst?tas vismaz 3 pilnas paaudzes (14 su?i), kuri ir re?istr?ti FCI atz?t?s

Ciltsgr?mat?s vai Pielikumos( Re?istros), proti, su?a v?rds, FCI atz?tas Ciltsgr?matas/Ciltsgr?matas pielikuma s?kuma burti + re?istr?cijas numurs.

Min?tie noteikumi st?jas sp?k? nekav?joties.

Iev?rojiet, ka papildus inform?cija par nosac?jumiem, k? ieg?stami daž?di sertifik?ti(CACIB,CACIT,CACITR,CACIL,CACIAG un CACIOB) un FCI starptautisko ?empionu titulus, ir aprakst?ti daž?dos FCI starptautiskajos noteikumos un ir pieejami FCI m?jas lap?.

Ja FCI birojs v?l?k konstat?s, ka sertifik?ts/ tituls ir ieg?ts/ apstiprin?ts sunim, kurš neatbilst iepriekš min?tajiem noteikumiem, FCI birojs autom?tisko anul?ts ieg?to sertifik?tu/ pieš?irto titulu.

_________________________________________________________________________________

 

Cien. kluba biedri!

Apm?c?ba Ogres kinolo?isk? kluba biedriem saska?? ar MK noteikumiem Nr. 266 no 04.04.2006. 
"Labtur?bas pras?bas m?jas (istabas) dz?vnieku tur?šanai, tirdzniec?bai un demonstr?šanai publisk?s izst?d?s, k? ar? su?a apm?c?bai" notiks 2016. gada 26. apr?l? plkst. 10.00 Upes prospekt? 13, Ogr?. Kontaktt?lrunis 29263200.


_________________________________________________________________________________


LABTUR?BAS KURSI

 

?Kursi audz?t?jiem „Atbild?ga su?u audz?šana un labtur?bas pras?bu iev?rošana” (!!!tikai LKF klubu biedriem!!!), R?g?, Elijas iel? 21


?Nodarb?bas latviešu apm?c?bas valod?:  6. mart? no plkst. 10.00 - 18:00. L?dzam s?t?t pieteikumus uz This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Pieteikum? nor?dot: uzv?rds, v?rds, p.k., t?lrunis, e-pasts un LKF klubs.


?Apmaksa caur banku. Apmaksai j?b?t veiktai l?dz kursu s?kumam (info: www.dogs.lv)


?L?dzi ja?em maks?juma uzdevuma kopija un fotogr?fija 3*4cm un j?b?t LKF gada maks?jumu karti?ai.


P.S. L?gums kursu klaus?t?jiem nodarb?bu dien? pašiem savlaic?gi par?p?ties par pusdien?m. Izejam?s dien?s Elijas ielas apkaim? sabiedrisk?s ?din?šanas iest?des ir sl?gtas.

 

_________________________________________________________________________________

Ogres kinolo?isk? kluba valde aicina J?s piedal?ties Ogres kinolo?isk? kluba biedru kopsapulc? 2016.gada 4.febru?r? plkst.18.00, lai p?rrun?tu paveikto 2015.gad? un pl?notos darbus 2016.gad?. Sapulce notiks Ogr?, Upes pr.13. T?s laik? b?s iesp?jams samaks?t kluba biedru naudu. Atg?din?m, ka biedru naudu var samaks?t l?dz 01.03.2016!


Kopsapulces darba k?rt?ba:

1. OKK prezidentes atskaite par darb?bu un paveikto 2015. gad? un pl?nots 2016.gads.

2. Rev?zijas komisijas zi?ojums.

3. OKK atskaites perioda finanšu atskaites apstiprin?šana un n?kam? gada budžeta pl?na pie?emšana.

4. Valdes v?l?šanas

4. Daž?di jaut?jumi.

5. Debates.


Ogres kinolo?iskais klubs

 

_________________________________________________________________________________


 

Inform?jam, ka š.g.27.janv?r? no plkst.17:00-20:00 veterin?raj? kl?nik? Elijas iel? 21 iesp?jams veikt patellas p?rbaudi. L?dzam savlaic?gi pierakst?ties. LKF biedriem 10% atlaide.

 

_________________________________________________________________________________

 


 

_________________________________________________________________________________


Cien. kluba biedri!

Apm?c?ba Ogres kinolo?isk? kluba biedriem saska?? ar MK noteikumiem Nr. 266 no 04.04.2006. 
"Labtur?bas pras?bas m?jas (istabas) dz?vnieku tur?šanai, tirdzniec?bai un demonstr?šanai publisk?s izst?d?s, k? ar? su?a apm?c?bai" notiks 2015. gada 19. august? plkst. 10.00 Upes pr. 13, Ogr?. Kontaktt?lrunis 29263200.

 

_________________________________________________________________________________

 

Pazi?ojums Ogres kinolo?isk? kluba biedriem!


2015.gada 12.apr?l? tika nosl?gta vienošan?s starp Ogres kinolo?isko klubu un Plun?es (Lietuva) kinolo?isko klubu http://www.plungessunuklubas.lt , pamatojoties uz kuru, m?su kluba biedriem ir iesp?ja visu re?istr?cijas laiku re?istr?ties uz š? kluba r?koto izst?di par PIRMO RE?ISTR?CIJAS CENU, uzr?dot Ogres kinolo?isk? kluba biedra karti.

_________________________________________________________________________________


08.02.2015. notika Ogres kinolo?isk? kluba biedru kopsapulce, kur? tika p?rrun?ti 2014.gada kluba darb?bas rezult?ti un pl?notie darbi 2015.gad?. P?c kopsapulces kluba biedri tika aicin?ti uz 2015.gada ieska?as balli, lai m?zikas pavad?jum? cildin?tu 2014.gada veiksm?g?kos un akt?v?kos kol??us un labi atp?stos no ikdienas steigas!

 

_________________________________________________________________________________

 

Latvijas kinolo?isk? Feder?cija aicina pieteikties interesentus ekspertu kandid?tu kvalifik?cijas nodarb?b?m.

Nodarb?bas notiks latviešu valod? reizi ned???, darbdienu vakaros no plkst.18:00 – 20:00. Teor?tisk?s nodarb?bas 16., 20., 27. Janv?r?, k? ar? 6. un 13.febru?r?. Maksa par vis?m nodarb?b?m 50 EUR (zootehnisks pas?kums).

Pras?bas dal?bniekiem:

- Nodarb?b?s var piedal?ties tikai LKF klubu biedri.

- J?b?t pabeigtiem Kinolo?iskajiem kursiem ar lab?m un teicam?m (8-10 punkti) zin?šan?m sekojošos priekšmetos: anatomija, ?enetika, eksterjers,

- J?p?rvalda valsts valoda.

Pieteikumus l?dzam s?t?t l?dz š.g.10 janv?rim uz This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it pievienojot CV ar kinolo?isk?s darb?bas atspogu?ojumu, LKF maks?jumu kartes kopiju, kinologisko kursu beigšanas apliec?bas kopiju un kinolo?isko kursu atz?mju lapas kopiju (vai kinolo?isko kursu vad?t?jas izsniegto izzi?u.

_________________________________________________________________________________

 

LKF izst?žu komisija inform?, ka pieteikumi konkursam ''Latvijas lab?kais izst?žu suns 2014'' ir j?iesniedz l?dz 2015.gada 15.janv?rim!

Noteikumi: Latvijas lab?kais gada izst?žu suns

________________________________________________________________________________

 

Cien. kluba biedri!

Apm?c?ba Ogres kinolo?isk? kluba biedriem saska?? ar MK noteikumiem Nr. 266 no 04.04.2006.
"Labtur?bas pras?bas m?jas (istabas) dz?vnieku tur?šanai, tirdzniec?bai un demonstr?šanai publisk?s izst?d?s, k? ar? su?a apm?c?bai" notiks 2014. gada 18. febru?r? plkst. 9.00 Upes pr. 13, Ogr?. Kontaktt?lrunis 29263200.

 

Labdien!


Ogres kinolo?isk? kluba valde atk?rtoti aicina J?s piedal?ties Ogres kinolo?isk? kluba biedru kopsapulc? 2014.gada 18.febru?r? plkst.18.00, lai p?rrun?tu paveikto 2013.gad? un pl?notos darbus 2014.gad?. Sapulce notiks Ogr?, Upes pr.13. T?s laik? b?s iesp?jams samaks?t kluba biedru naudu. Atg?din?m, ka biedru naudu var samaks?t l?dz 01.03.2014.!

Kopsapulces darba k?rt?ba


1.  OKK prezidentes atskaite par darb?bu un paveikto 2013. gad? un pl?nots 2014.gads.
2.  Rev?zijas komisijas zi?ojums.
3.  OKK atskaites perioda finanšu atskaites apstiprin?šana un n?kam? gada budžeta pl?na pie?emšana.
4.  Par jaunumiem un groz?jumiem LKF Ciltsdarba nolikum?.
5.  Daž?di jaut?jumi.
6.  Debates.

Ar cie?u,
Ogres kinolo?iskais klubs

 

 

INFORM?CIJA PAR SAPULCI

Lai p?rrun?tu paveikto 2013.gad? un pl?notos darbus 2014.gad?, aicin?m J?s piedal?ties Ogres kinolo?isk? kluba biedru kopsapulc? 01.02.2014. plkst.14.00, Ogr?, Upes pr.13. Sapulces laik? b?s iesp?jams samaks?t kluba biedru naudu. Atg?din?m, ka biedru naudu var samaks?t no 02.01.2014. l?dz 01.03.2014.!

 

Kopsapulces darba k?rt?ba

  1. OKK prezidentes atskaite par darb?bu un paveikto 2013. gad? un pl?nots 2014.gads.
  2. Rev?zijas komisijas zi?ojums.
  3. OKK atskaites perioda finanšu atskaites apstiprin?šana un n?kam? gada budžeta pl?na pie?emšana.
  4. Par jaunumiem un groz?jumiem LKF Cilstdarba nolikum?.
  5. Daž?di jaut?jumi.
  6. Debates.

_____________________________________________________________


13.09.2013.

Cien. kluba biedri!

Apm?c?ba Ogres kinolo?isk? kluba biedriem saska?? ar MK noteikumiem Nr. 266 no 04.04.2006. 
"Labtur?bas pras?bas m?jas (istabas) dz?vnieku tur?šanai, tirdzniec?bai un demonstr?šanai publisk?s izst?d?s, k? ar? su?a apm?c?bai" notiks 2013. gada 26. un 27. septembr? plkst. 10.00 Upes pr. 13, Ogr?. Kontaktt?lrunis 29263200.

_____________________________________________________________


_____________________________________________________________

Ogres kinolo?isk? kluba biedri veiksm?gi start?juši World Dog Show 2013 Budapešt?. M?s esam lepni par savu biedru izcilajiem pan?kumiem!


Ditas Ozolas rezult?ti WDS2013 ( ?pašnieki D. Ozola, R. Šmits, I. ??ma, audz?tava Baltic Amber)

WDS2013
sib?rijas haskijs LUKE SKYWALKER AMBER LINES - WORLD WINNER 2013 (201 su?u konkurenc?)

Larisas Kostjukas rezult?ti WDS2013

CACIB izst?de

v?cu mazais špics TEFIDA Iz Kaskada Grez - best female & cacib
v?cu mazais špics Ku-Elen SACRED SILK - best male, cacib & BOB
v?cu mazais špics BON-BON Triumph Alaric - best junior

Specializ?t? su?u izst?de

v?cu mazais špics BON-BON Triumph Alaric  - best junior & club winner & Hungarian JCh
v?cu mazais špics Ku-Elen SACRED SILK - champion class winner, cac & Hungarian Ch WDS 2013

WDS 16.05.2013.
v?cu mazais špics BON-BON Triumph Alaric - Junior World Winner'13, best junior & BEST MALE

Ilvas Kubasovas rezult?ti WDS2013 (audz?tava Golden Nest)

CACIB izst?de

?ivava ALARM`S INTELLIGENT LEONARDO - Ex 3 Open Class (no 21 su?em)
?ivava EDWARD DI SAN GIMIGNANO - Ex Junior Class, iek?auts TOP 6 (no 21 su?iem)

_____________________________________________________________

05.04.2013.

V?lamies Jums pazi?ot, ka ar 05.04.2013. ir main?jies m?su nor??inu konts!

M?su jaunie nor??inu rekviz?ti:

A/S Swedbank

HABALV22

Konts: LV22HABA0551035049310


Ar cie?u,

Ilva Kubasova

Ogres kinolo?isk? kluba prezidente

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Kop? ar Ogres izst?di tiek r?kotas ar? dažas specializ?t?s izst?des, tai skait? ar? V?cu dogu specializ?t? izst?de, kuru r?ko Ogres kinolo?iskais klubs.
Papildus inform?cija http://greatdaneshow.weebly.com/index.html

_____________________________________________________________

26.01.2013. FCI 9. GRUPAS Š?IRNES SU?U IZST?DE - REZULT?TI_____________________________________________________________


_____________________________________________________________

21.02.2013.

Cien. kluba biedri!

Apm?c?ba Ogres kinolo?isk? kluba biedriem saska?? ar MK noteikumiem Nr. 266 no 04.04.2006.
"Labtur?bas pras?bas m?jas (istabas) dz?vnieku tur?šanai, tirdzniec?bai un demonstr?šanai publisk?s izst?d?s, k? ar? su?a apm?c?bai" notiks 2013. gada 9. mart? plkst. 11.00 Upes pr. 13, Ogr?. Kontaktt?lrunis 29263200.

_____________________________________________________________

21.12.2012.

Cien. kluba biedri!


Ogres kinolo?iskais aicina J?s uz gada atskaites sapulci, kas notiks 2013. gada 11. janv?r? plkst. 18:00 Upes pr. 13, Ogr?.
Pirms un p?c sapulces Jums b?s iesp?ja samaks?t biedru naudu.
Atg?din?m, ka biedra naudas iemaksa j?veic ik gadu l?dz 01.03.


Ar cie?u,

Ilva Kubasova

Ogres kinolo?isk? kluba priekšs?d?t?ja


_____________________________________________________________


Labdien, ?.c. Ogres kluba biedri!

V?lamies Jums atg?din?t, ka no 2013.gada 1.janv?ra su?us audz?t saska?? ar Ministru kabineta Noteikumiem Nr.266 var?s tikai persona,kurai b?s apliecin?jums (sertifik?ts) par šadu kursu noklaus?šanos.

LKF l?dz ?emt v?r?,ka uzreiz visus grib?t?jus uz?emt nevar?s. Esiet apzin?gi un piesakieties jau tagad uz kursiem!

Pamata kurss saska?? ar MK noteikumu Nr.266 pras?b?m "Atbild?ga su?u audz?šana un labtur?bas pras?bu iev?rošana". Maksa par kursu 20 Ls.
Pieteikšan?s un info uz e-pastu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it vai This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it vai tel.67614819.

Kursu norises vieta : Elijas iel? 21, R?g?

L?dzam, steidz?gi s?t?t pieteikumus uz This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it vai This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Kursi notiks, ja b?s pieteicies pietiekams klaus?t?ju skaits.

Ar cie?u,

Ogres kinolo?iskais klubs

Labdien!

Ogres kinolo?isk? kluba valde aicina J?s piedal?ties Ogres kinolo?isk? kluba biedru kopsapulc? 2015.gada 4.febru?r? plkst.18.00, lai p?rrun?tu paveikto 2015.gad? un pl?notos darbus 2016.gad?. Sapulce notiks Ogr?, Upes pr.13. T?s laik? b?s iesp?jams samaks?t kluba biedru naudu. Atg?din?m, ka biedru naudu var samaks?t l?dz 01.03.2016!

Kopsapulces darba k?rt?ba:

1. OKK prezidentes atskaite par darb?bu un paveikto 2014. gad? un pl?nots 2015.gads.

2. Rev?zijas komisijas zi?ojums.

3. OKK atskaites perioda finanšu atskaites apstiprin?šana un n?kam? gada budžeta pl?na pie?emšana.

4. Valdes v?l?šanas

4. Daž?di jaut?jumi.

5. Debates.

Ogres kinolo?iskais klubs